Leopold Sulovky. senator, ostrava
14. 01. 2015 | 03:01

5. schůze Senátu

 

5. schůze Senátu bude zahájena 14. ledna 2015 v 9,00 hodin v Jednacím sále

Valdštejnského paláce

 

Návrh pořadu 5. schůze Senátu

1. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014 předseda vlády Bohuslav Sobotka

2. Senátní tisky č. K 147/09 a č. 148/09 Výroční zprávy Komise za rok 2013 (Zpráva o vztazích EK s vnitrostátními parlamenty, Zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě) předseda vlády Bohuslav Sobotka

3. Senátní tisk č. 17 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec - lhůta uplyne dne 16. ledna 2015

4. Senátní tisk č. 19 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr životního prostředí Richard Brabec - lhůta uplyne dne 16. ledna 2015

5. Senátní tisk č. 369 - Vládní n ávrh, k terým s e p ředkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 - ministr životního prostředí Richard Brabec

6. Senátní tisk č. 15 - Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) - ministr obrany Martin Stropnický - lhůta uplyne dne 16. ledna 2015

7. Senátní tisk č. 16 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová - lhůta uplyne dne 16. ledna 2015

8. Senátní tisk č. 18 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů - zástupce Senátu Miroslav Nenutil

9. Senátní tisk č. 341 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

10. Senátní t isk č . 3 68 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014 ministr financí Andrej Babiš

11. Senátní tisk č. 377 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k v yslovení s ouhlasu s r atifikací A kta S větové p oštovní u nie, p odepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4