Leopold Sulovky. senator, ostrava
16. 03. 2015 | 21:12

7. schůze Senátu

 

7. schůze Senátu proběhne 18. března 2015 v 9,00 hodin v Jednacím sále

Valdštejnského paláce

 

Návrh pořadu 7. schůze Senátu

1. Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. března 2015 předseda vlády Bohuslav Sobotka

2. Senátní tisk č. 31 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů ministr Jiří Dienstbier

3. Senátní tisk č. 27 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2014 ministr Jiří Dienstbier

4. Senátní tisk č. - 32 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

5. Senátní tisk č. 33 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

6. Senátní tisk č. 34 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

7. Senátní tisk č. 341 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministru průmyslu a obchodu Jan Mládek

8. Senátní tisk č. 14 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministru průmyslu a obchodu Jan Mládek

9. Senátní tisk č. 35 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony - ministryně spravedlnosti Helena Válková

10. Senátní tisk č. 36 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně spravedlnosti Helena Válková

11. Senátní tisk č. 37 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva - ministryně spravedlnosti Helena Válková

12. Senátní tisk č. 38 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Dan Ťok

 

13. Senátní tisk č. 39 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

14. Senátní tisk č. 40 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

15. Senátní tisk č. 41 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek

16. Senátní tisk č. 42 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec

17. Senátní tisk č. 3 - Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 ministr životního prostředí Richard Brabec

18. Senátní tisk č. 43 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ministr kultury Daniel Herman

19. Senátní tisk č. 21 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000 ministr vnitra Milan Chovanec

20. Senátní tisk č. K 001/10 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května 31. října 2014 ministr vnitra Milan Chovanec

21. Senátní tisk č. K 006/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu ministr financí Andrej Babiš

22. Senátní tisk č. 29 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014

23. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k možnosti zavedení tzv. zelené karty jako formy meziparlamentní koordinace v záležitostech EU

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4