Leopold Sulovky. senator, ostrava
12. 05. 2015 | 20:26

8. schůze Senátu

 

8. schůze Senátu se uskuteční ve středu 13. května 2015 v 10,00 hodin v Jednacím

sále Valdštejnského paláce. 

 

Návrh pořadu 8. schůze Senátu

1. Senátní tisk č. 65 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek žádost o projednání jako první bod dopoledního jednání ve středu 13. května

2. Senátní tisk č. 55 - Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. března 2015 předseda vlády Bohuslav Sobotka

3. Senátní tisk č. K 012/10 - Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015 předseda vlády Bohuslav Sobotka

4. Senátní tisk č. 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán

5. Senátní tisk č. 66 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - zástupce skupiny poslanců Jiří Mihola

6. Senátní tisk č. 23 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům ministr dopravy Dan Ťok

7. Senátní tisk č. 25 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014 - ministr financí Andrej Babiš

8. Senátní tisk č. 26 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu ministr vnitra Milan Chovanec

9. Senátní tisk č. 44 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec

10. Senátní tisk č. N 007/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

 

11. Senátní tisk č. 46 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014 Miroslav Kala

12. Senátní tisk č. 48 - Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2014 Kateřina Arajmu

13. Senátní tisk č. 331 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2. čtení

14. Senátní tisk č. 20 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2. čtení

15. Senátní tisk č. 47 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 1. čtení

 

16. Projednání podání pana Adriana Portmanna ve věci neslučitelnosti s funkcí člena Rady ÚSTR pana Jan Bureše a pana Michala Uhla

 

 
« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4