Leopold Sulovky. senator, ostrava
17. 06. 2015 | 09:05

9. schůze Senátu

 

9. schůze Senátu bude zahájena ve středu 17. června 2015 v 10 hodin v Jednacím sále

Valdštejnského paláce.

 

Návrh pořadu 9. schůze Senátu


1. Senátní tisk č. 80 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Dan Ťok
2. Senátní tisk č. 83 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 25. - 26. června 2015 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
3. Senátní tisk č. 77 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Jeroným Tejc
4. Senátní tisk č. 78 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Kristýna Zelienková
5. Senátní tisk č. 79 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
6. Senátní tisk č. 81 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů – ministr financí Andrej Babiš
7. Senátní tisk č. 82 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – ministr financí Andrej Babiš
8. Senátní tisk č. 26 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu – ministr vnitra Milan Chovanec
9. Senátní tisk č. 44 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 – ministr životního prostředí Richard Brabec
10. Senátní tisk č. K 09/10 - Sdělení Komise Pařížský protokol-plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020 – ministr životního prostředí Richard Brabec
11. Senátní tisky č. K 010/10 a K 011/10 - Balíček opatření k energetické unii – ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
12. Senátní tisk č. N 007/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
13. Projednání podání pana Adriana Portmanna ve věci neslučitelnosti s funkcí člena Rady ÚSTR pana Jan Bureše a pana Michala Uhla
14. Senátní tisk č. 56 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014 – předsedkyně Rady Emílie Benešová
15. Senátní tisk č. 61 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014 – předseda úřadu Igor Němec
16. Senátní tisk č. 62 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014 – veřejný ochránce práv Anna Šabatová
17. Senátní tisk č. 1 - Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí – Dan Jiránek
18. Změna v orgánech Senátu

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4